“Observatorium”, 2004; installation view Galleria Nicola Fornello, Prato. Ph. Ela Bialkowska